Δημοσιεύθηκε : Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017 16:28

 Νηστεῖαι Τριῳδίου

------------------------------------

 

Νηστεῖαι Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος

Η Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ, ἀρχίζει ἀπὸ τὴν Καθαρὰν Δευτέραν καὶ λήγει τὴν Παρασκευὴν τῆς ῾Εβδομάδος πρὸ τῶν Βαΐων.

Ἀκολούθως τὸ μὲν Σάββατον τοῦ Λαζάρου καταλύουμε ἔλαιον καὶ οἶνον, τὴν δὲ Κυριακὴν τῶν Βαΐων ἰχθύας.

Κατὰ τὴν Μεγάλην Ἑβδομάδαν:

-Ἀπὸ τὴν Μ. Δευτέραν μέχρι καὶ τὸ Μ. Σάββατον, ὁρίζεται αὐστηρὴ νηστεία μὲ ἀποχὴν ἀπὸ ἔλαιον καί οἶνον.

-Γιὰ τὸ Μ. Σάββατον εἶναι ἡμέρα αὐστηρῆς νηστείας, τὸ μόνον Σάββατον ποὺ νηστεύεται, ἄνευ καταλύσεως ἐλαίου καί οἴνου μέχρι τὸ τέλος τῆς Πασχαλινῆς Θείας Λειτουργίας.

-Στὶς παρακἀτω ἑορτὲς :

9/3 Τῶν ἐν Σεβαστείᾳ ἁγίων 40 Μαρτύρων καταλύουμε οἴνον καὶ ἔλαιον.
26/3 Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ καταλύουμε οἴνον καὶ ἔλαιον.

Πρέπει νά σημειωθεῖ, πάντως, ὅτι, παρὰ τὴν θέσπισιν συγκεκριμένων ἡμερῶν καὶ περιόδων νηστείας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἡ ρύθμιση τοῦ θέματος γιὰ κάθε χριστιανὸν ξεχωριστά ἀφήνεται στὴν διάκρισιν τῶν Πνευματικῶν Πατέρων, ποὺ ἐνεργοῦν κάποτε μὲ συγκατάβασιν «οίκονομία» στὴν άδυναμίαν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ μὲ γνώμονα πάντα τὸ συμφέρον κάθε ψυχῆς.